Wydawca treści Wydawca treści

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Nadleśnictwo Komańcza zaprasza do złożenia oferty pisemnej na zakup tusz zwierzyny łownej (jelenia, sarny i dzika) w Nadleśnictwie Komańcza

Zał. nr 2 do regulaminu w sprawie zasad i trybu prowadzenia postępowania ofertowego ustalającego warunki sprzedaży tusz zwierzyny łownej (jelenia, sarny i dzika) w Nadleśnictwie Komańcza .

 

Pisemne oferty wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu w sprawie zasad i trybu prowadzenia postępowania ofertowego ustalającego warunki sprzedaży tusz zwierzyny łownej (jelenia, sarny i dzika) w Nadleśnictwie Komańcza należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Komańcza w zaklejonej lub zszytej kopercie „Oferta na zakup tusz zwierzyny łownej”   do dnia 10 września 2019 r. do godz. 12.00”.

 

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu ofertowym jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Nadleśnictwa Komańcza.

 

Numer rachunku bankowego Nadleśnictwa Komańcza

nr 90 2030 0045 1110 0000 0077 8850 .

 

Wadium w wysokości 5000 zł. (słownie: pięć tysięcy).

 

Przez wpłacenie wadium rozumie się uznanie rachunku bankowego Nadleśnictwa,  najpóźniej w terminie do 10 września 2019 r. do godz. 12.00.

Sprzedaż zbędnego sprzętu komputerowego

Sprzedaż zbędnego sprzętu komputerowego

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Komańcza, 38-543 Komańcza, Komańcza 125, tel.13 4677014, e-mail: komancza@krosno.lasy.gov.pl, działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017r., poz. 729) w związku z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. 1994 r., Nr 134, poz. 692) ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż zbędnych środków trwałych.

Treść ogłoszenia podpisanego przez Nadleśniczego znajduje się w materiałach do pobrania.